IDEEX - Naša priorita je kvalita

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Otvorené vzdelávacie kurzy i kurzy šité na mieru pre oblasť inžinierstva kvality, manažérstva kvality, interných auditov a podnikovej ekonomickej bezpečnosti, sú vykonávané so synergickým efektom spolupráce pedagogických pracovníkov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach s bohatými praktickými skúsenosťami a odborníkov z praxe, konzultačnej činnosti a certifikácie.

Zodpovedná osoba za oblasť vzdelávania

Doc. Ing. Imfrich Dufinec Csc.

Pre bližšie informácie si prosim vyberte oblasť alebo si stiahnite našu celú ponuku vzdelavacích kurzov vo forme brožúry (pdf).

V prípade záujmu o naše vzdelávacie kurzy, ponúkame dve formy, podľa miesta konania si možete vybrať:

 • Otvorené kurzy (Košice) - organizované v spolupráci s Global Education Centre viac informácii na www.global-education.sk/kurzy-iso
 • In house kurzy (Vami vybrané miesto) - prosím kontaktujte nás s Vašou požiadavkou prostredníctvom emailu ideex@ideex.sk.
ISO 9000

ISO 9000 je súborom noriem zaoberajúcich sa systémom manažérstva kvality. Súbor bol vytvorený a je aktualizovaný organizáciou ISO - Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu, čo zabezpečuje medzinárodnú akceptáciu noriem z tohto súboru.

Na základe splnenia požiadaviek a odporúčani z tohto súboru dokáže organizácia vybudovať, prevázkovať a zlepšovať svoj systém manažérstva kvality.

Súbor ISO 9000 obsahuje:

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality - požiadavky 
 • ISO 9004 Systém manažérstva kvality - Návod na zlepšovanie výkonnosti

Na základe požiadaviek a odporúčaní z tychto noriem ponúkame nasledujúce vzdelávacie kurzy.

Vysokú aktuálnosť a zameranie kurzov na problémy praxe zabezpečujeme aj úzkou spoluprácou s medzinárodnou certifikačnou a posudkovou spoločnosťou Quality Austria.

ISO 9001:2008 Všeobecný seminár

Obsah a cieľ:
Lektor Vám názorne a jasne zrozumiteľným spôsobom ukáže hlavné námety normy ISO 9001:2008. Dozviete sa o podstatných zmenách týkajúcich sa organizácie a poznáte úžitok a hodnotu jednak normy ISO pre Vašu organizáciu a jednak i celkovo pozmeneného a strategicky nového orientovaného spôsobu prevádzania vyhodnocovania systému. Kurz Vám pomôže v orientácii v oblasti manažérstva kvality a inšpiruje Vás k zavedeniu systému riadenia kvality vo Vašej organizácii.

Obsah:

 • Nové prístupy riadiacich systémov – norma ISO 9001
 • Efektívne podnikateľské procesy a ISO
 • 9001:2008 – Symbióza a rozpor
 • Čo sa vďaka novej ISO zmení – nové systematiky
 • Aký úžitok musí organizácii vzniknúť?
 • ISO 9000 a jeho význam
 • Strategické podnikové plánovanie – moduly z nového štandardu ISO
 • Integrácia verzus dokumentácia kvality v organizácií
 • Identifikácia, analýza a zlepšovanie procesu
 • Procesy verzus moduly
 • Úžitok a náklady na procesnú orientáciu, manažérstvo procesov
 • Metódy zisťovania spokojnosti zákazníka
 • Procesné, systémové a výrobné parametre
 • Využitie ISO 9004 pre zlepšovanie systému manažérstva kvality

Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci zo súkromných a štátnych organizácií, pracovníci poverení systémom riadenia kvality, vedúci pracovníci výrobných a technických úsekov, zodpovední pracovníci zo skušobných a kontrolných útvarov, interní audítori, organizátori, skušobné a kontrolné útvary, zástupcovia organizácií, ktoré chcú importovať procesne orientovaný systém riadenia do svojej manažérskej praxe.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-9000/iso-9001

ISO 9001:2008 Manažér kvality IMS

Obsah a cieľ:
Lektor Vám názorne a jasne zrozumiteľným spôsobom ukáže hlavné úlohy manažéra kvality vo svetle noriem ISO 9000. Dozviete sa o podstatných zmenách týkajúcich sa organizácie a poznáte úžitok a hodnotu jednak noriem ISO pre Vašu organizáciu a jednak i celkovo pozmeneného a strategicky nového orientovaného spôsobu prevádzania vyhodnocovania systému.

Kurz Vám pomôže vo Vašom podniku profesionálne zaviesť systém riadenia podľa noriem ISO a aplikovať moderné nástroje riadenia.

Obsah:

 • Nové prístupy riadiacich systémov – nové normy ISO 9000
 • Efektívne podnikateľské procesy a ISO 9001:2008 – Požiadavky QMS
 • Generický manažérsky systém – nové systematiky
 • Aký úžitok musí organizácii vzniknúť?
 • Úžitky z aplikácie GMS pre organizáciu
 • Strategické podnikové plánovanie – APQP a BSC
 • Integrácia a dokumentácia kvality v organizácií
 • Identifikácia, analýza a zlepšovanie procesov. ISO 9004:2009 – Návrhy na zlepšovanie
 • Procesy verzus moduly
 • Náklady na procesnú orientáciu, procesné manažérstvo
 • Metódy zisťovania spokojnosti zákazníka
 • Procesné, systémové a výrobné parametre
 • Nástroje SIX SIGMA, SPC, MSA, DOE, FMEA
 • Integrovaný manažérsky systém

Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci zo súkromných a štátnych organizácií, pracovníci poverení systémom riadenia kvality, zodpovední pracovníci zo skušobných a kontrolných útvarov, interní audítori, organizátori, skušobné a kontrolné útvary, zástupcovia organizácií, ktoré chcú importovať procesne orientovaný systém riadenia do svojej manažérskej praxe.

Doba trvania kurzu:
3 dni

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-9000/iso-9001-manazer-kvality-ims

ISO 9001:2008 Interný auditor

Obsah a cieľ:
Ako interný audítor a ten, kto rozhoduje, nesiete zodpovednosť za ďalší vývoj a zlepšovanie systému vo Vašej organizácií. Pri tom ste neustále vyzývaný, aby ste chôdzu po lane medzi strednodobou a dlhodobou perspektívou a aktuálnym riešením denných problémov zvládli ako akrobat. Norma ISO 9001:2008 je výsledkom intenzívneho spracovania celosvetových skúseností.

V rámci tohoto nášho kurzu Vám radi poskytneme kompletné školenie interných audítorov podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 19011:2002

Obsah:

 • požiadavky normy ISO 9001:2008
 • metodiky auditu ISO 19011:2002
 • spôsob hodnotenia výsledkov auditov
 • praktické cvičenia v skupinách
 • prípadný možný zácvik audítorov v realizačnom procese
 • príprava auditu
 • realizácia auditu
 • vypracovanie správy z auditu
 • formulácia nezhôd a vystavenie opatrení k náprave

Cieľová skupina:
Interní audítori spoločnosti, poradcovia, konatelia a profesionálni kvalitári.

Doba trvania kurzu:
40 hodín Kurz je ukončený záverečnou skúškou.

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-9000/iso-9001-interny-auditor

ISO 14001

Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho riadenia tak, aby organizácii umožnila formulovať politiku a stanoviť ciele, ktoré zahrnú zákonné požiadavky a informácie o významných environmentálnych dopadoch. Týka sa tých environmentálnych dopadov, ktoré môže organizácia riadiť a o ktorých sa predpokladá, že na ne môže mať nejaký vplyv. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS) a neustále ich zlepšovať.

ISO 14001:2004 Všeobecný seminár

Obsah a cieľ: Súhrne sa zoznámiť s najdôležitejšími právnymi predpismi v oblasti životného prostredia vzhľadom k naplneniu povinností vyplývajúcich z požiadaviek normy STN EN ISO 14001, prípadne z nariadení EMAS. Zavádzaním environmentálnych systémov (EMS) vo firmách bývajú poverovaní nielen zástupcovia vedenia pre EMS, ale často i stávajúci predstavitelia vedenia pre kvalitu. Tým obvykle chýba ucelený prehľad o environmentálnej legislatíve, ktorej dodržovanie je pre firmu povinnosťou. Pre potrebu súhrnnej informovanosti o danej oblasti je určený nasledujúci kurz.

V rámci tohoto nášho kurzu Vám radi poskytneme kompletné školenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2004.

Obsah:

 • požiadavky normy ISO 14001:2004
 • nároky na plnenie relevantných právnych požiadaviek
 • legislatívne požiadavky v oblasti nakladania s vodami
 • legislatívne požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi
 • legislatívne požiadavky v oblasti nakladania s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami
 • legislatívne požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia
 • aspekty výrobných technológií

Cieľová skupina:
Interní audítori spoločnosti, poradcovia, manažéri kvality, vedúci výrobných a technických úsekov, konatelia a profesionálni kvalitári

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-14000/iso-14001-vseobecny-seminar

ISO 14001:2004 Interný audítor

Obsah a cieľ:
Ako interný audítor a ten, kto rozhoduje, nesiete zodpovednosť za ďalší vývoj a zlepšovanie systému vo Vašej organizácií. Pri tom ste neustále vyzývaný, aby ste chôdzu po lane medzi strednodobou a dlhodobou perspektívou a aktuálnym riešením denných obchodov zvládl ako akrobat. 

V rámci tohoto nášho kurzu Vám radi poskytneme kompletné školenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2004.

Obsah:

 • požiadavky normy ISO 14001:2004
 • metodiky auditov ISO 19011:2002
 • spôsob hodnotenia výsledkov auditov
 • praktické cvičenia v skupinách
 • prípadný možný zácvik audítorov v realizačnom procese
 • príprava auditov
 • realizácia auditov
 • vypracovanie správy z auditu
 • formulácia nezhôd a vystavenie opatrení k náprave

Cieľová skupina:
Interní audítori spoločnosti, poradcovia, konatelia a profesionálni kvalitári

Doba trvania kurzu:
40 hodín

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-14000/iso-14001-interny-auditork

ISO 19011:2003 Profesionálna auditorská prax

Obsah a cieľ:
Lektor Vám názorne a jasne zrozumiteľným spôsobom ukáže hlavné námety noriem tvoriacich genericky, integrovaný manažérsky systém. Pod drobnohľadom auditu sa dozviete o podstatných veciach týkajúcich sa organizácie a poznáte úžitok a hodnotu auditu. Naučíte sa chápať a aplikovať celkom pozmenený a strategicky novo orientovaný spôsob prevádzania auditu PAP (Profesionálna audítorská prax). Metódu môžete aplikovať vo všetkých manažérskych systémoch

Kurz Vám umožní vo Vašom podniku profesionálne zaviesť systém riadenia podľa medzinárodných štandardov, vrátane jeho auditu – teda previesť audit s nadhodnotou. Týmto spôsobom Vám bude pôsobivo sprostredkované auditovanie Vášho systému riadenia podľa celkom novej metódy auditu, s aktuálnymi príkladmi z praxe

Obsah:

 • Integrácia verzus dokumentácia kvality v organizácií
 • Identifikácia, analýza a zlepšovanie procesov
 • Procesy verzus moduly
 • Nové prístupy riadiacich systémov – ISO 9001, 14001, 18001, 27001.
 • Efektívne podnikateľské procesy a ISO 9001:2008 – Symbióza a rozpor
 • Zmeny v normách – nová systematika
 • Strategické podnikové plánovanie – moduly z nového štandardu ISO
 • Integrácie verzus dokumentácie kvality v organizácii
 • Identifikácia, analýza a zlepšovanie procesov
 • Procesy verzus moduly
 • Metódy zisťovania spokojnosti zákazníka
 • Procesy auditu, ISO 19011:2003
 • Profesionálna audítorská prax pre generický manažérsky systém

Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci zo súkromných a štátnych organizácií, pracovníci poverení systémom riadenia kvality, poradcovia, zodpovední pracovníci zo skušobných a kontrolných útvarov, interní audítori a ďalší, ktorí chcú zlepšiť svoje procesy auditu podľa príslušných noriem

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-19011-profesionalna-auditorska-prax

ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 nie je norma, ale technická špecifikácia. Táto špecifikácia sa smie používať iba pre výrobné miesta, kde sú vyrábané sériové, alebo náhradné diely pre automobilový priemysel. Výrobné miesto je definované ako pracovisko, kde prebiehajú výrobné procesy s pridanou hodnotou. Výroba je definovaná ako proces vytvárajúci výrobné materiály, diely, alebo zostavy, tepelné spracovanie, lakovanie alebo povrchové úpravy.

Podstatným hľadiskom systému riadenia kvality je zameranie na špecifické požiadavky automobilových zákazníkov a angažovanosti vrcholového vedenia na riadenie organizácie na všetkých úrovniach. Špecifikum tejto normy spočíva v tom, že je potrebné na začiatku veľmi dobre špecifikovať požiadavky zákazníka na kvalitu z hľadiska výrobku, procesu a systému. Pri tvorbe systému je potrebné popísať všetky činnosti a procesy v organizácii. Tento krok umožní organizácii tieto procesy sledovať, priradiť k nim zodpovedné osoby, vyhodnocovať a neustále ich zlepšovať pomocou nastavených metrík a hodnotení výkonnosti.

Týmto krokom sa zabezpečí aj celkové zlepšenie organizácie ako celku, to čo sa predtým ťažko riadilo, bude sledované a riadené „prehľadným „ spôsobom a to pri „stabilnej kvalite“ a bezproblémovej dodávkovej disciplíne. Jedná sa o jeden zo štandardných požiadaviek pre dodávateľov pre automobilový priemysel, spravidla spoločne so systémom environmentálneho manažérstva. Zavedený a certifikovaný systém podľa ISO/TS 16949 je jednou z podmienok väčšiny organizácií pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu.

Harmonizované požiadavky ISO/TS 16949:2009 - všeobecný seminár

Obsah a cieľ:
Lektor Vám názorne a jasne zrozumiteľným spôsobom ukáže hlavné námety normy ISO/TS 16949. Dozviete sa o podstatných zmenách týkajúcich sa organizácie a poznáte úžitok a hodnotu jednak nové ISO/TS 16949 pre Vašu organizáciu ako aj celkom pozmeneného a strategicky nového orientovaného spôsobu vyhodnocovania systému. Nová norma ISO/TS 16949:2009 je výsledkom celosvetového intenzívneho spracovania.

V rámci tohto kurzu získate základné znalosti pre prípravu interného audítora podľa normy ISO/TS 16949:2009.

Obsah:

 • požiadavky normy ISO/TS 16949
 • hodnotenie a rozvoj dodávateľov
 • spôsoby hodnotenia výsledkov auditov
 • praktické cvičenia v skupinách
 • zmeny v novom druhom vydaní normy
 • požadované záznamy
 • súvisiace normy pre automobilový priemysel (VDA 6.1, QS 9000)
 • aktuálny stav platnosti štandardov a pripravované zmeny

Cieľová skupina:
Pracovníci poverení systémom riadenia kvality, zodpovední pracovníci skušobných a kontrolných útvarov, technológovia, pracovníci technickej prípravy výroby, zástupcovia organizácií, ktorí sa chcú stať dodávateľmi v automobilovom priemysle a implementovať požiadavky normy ISO/TS 16949.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-16949/iso-16949-vseobecny-seminar

ISO/TS 16949:2009 Interný auditor

Obsah a cieľ:
Ako interný audítor a ten, kto rozhoduje, nesiete zodpovednosť za ďalší vývoj a zlepšovanie systému vo Vašej organizácií. Pri tom ste neustále vyzývaný, aby ste chôdzu po lane medzi strednodobou a dlhodobou perspektívou a aktuálnym riešením denných obchodov zvládli ako akrobat. Nová norma ISO/TS 16949:2009 Vám ukáže, čo všetko musíte zvládnuť.

V rámci tohoto nášho kurzu Vám radi poskytneme kompletné školenie interných audítorov podľa normy ISO/TS 16949:2009..

Obsah:

 • požiadavky normy ISO/TS 16949
 • metodiky auditu ISO 19011:2002
 • spôsoby hodnotenia výsledkov auditov
 • praktické cvičenia v skupinách
 • prípadný možný zácvik audítorov v realizačnom procese
 • príprava auditov
 • realizácia auditov
 • vypracovanie správy z auditu
 • formulácia nezhôd a vystavenie opatrení k náprave

Cieľová skupina:
Interní audítori spoločnosti, poradcovia, konatelia a profesionálni kvalitári automobilového priemyslu.

Doba trvania kurzu:
40 hodín

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-16949/iso-16949-interny-auditor

ISO/IEC 20000 - Manažérstvo služieb v IT

Obsah a cieľ:
Manažérstvo služieb v IT – ISO 20000 (manažér) je špecializovaný medzinárodný vzdelávací program urcený pre všetkých manažérov kvality, manažérov IT (informacných technológií) a pre všetkých dalších riadiacich pracovníkov z .remného i štátneho sektoru, ktorým nieje lahostajná kvalita, operatívnost, dostupnost a efektívnost služieb IT v ich organizáciách.

Úcastník programu „Manažérstvo služieb v IT – ISO 20000 (manažér)“ sa zoznámi s problematikou a odbornou špecializáciou štandardu ISO 20000, s rozdielmi medzi ISO 9001 a ISO 20000, s prednostami štandardu pre organizácie, vrátane základov knižnice ITIL a softwarovými nástrojmi. Úcastník si rozšíri svoju profesnú kvali.káciu, získa komplexnú spôsobilost v problematike štandardu ISO 20000 a nacerpá informácie, ktoré sú potrebné pre rozhodovanie vo veci implementácie systému do spolocnosti a následnej certi.kácie. Absolvent programu je pripravený byt odborným komunikacným partnerom nielen spolocnosti pre implementáciu ale aj certi.kacnému orgánu zabezpecovat správu a sústavne zlepšovanie následne zavedeného systému v zhode so štandardom ISO 20000.

Obsah:

 • 1. deň – Podrobný výklad normy ISO 20000 s praktickými príkladmi a náväznost na ostatné systémy (QMS, ISMS, CoBit, CMMI a ITIL)
 • 2. deň – Podrobný výklad normy ISO 20000 s praktickými príkladmi a náväznost na ostatné systémy (QMS, ISMS, CoBit, CMMI a ITIL) , rozdiely ISO 9001 a ISO 20000
 • 3. deň – prax – prípadové štúdie, SW nástroje, záverecná skúška

Platnost certifikátov je po troch rokoch predlžovaná pocas krátkeho cieleného aktualizacného seminára.

Doba trvania kurzu:
3 dni

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-20000-manazerstvo-sluzieb-v-it

ISO/IEC 27000

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2005 je určený k ochrane informácií a teda k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať.

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2005 je dokumentovaný systém dokazujúci., že identifikované informačné aktíva sú chránené, riziká bezpečnosti informácií sú riadené, sú zavedené opatrenia s požadovanou úrovňou záruky a tie sú kontrolované. ISMS môže byť zavedený pre špecifický IS, jednotlivé časti IS alebo môže zahŕňať celú organizáciu.

ISO/IEC 27001:2005 Manažér infromačnej bezpečnosti

Obsah vzdelávacieho programu:

 • 1.deň Bezpečnosť podniku, parciálne zložky bezpečnosti, bezpečnostná politika a stratégia, úvod do informačnej bezpečnosti
 • 2. deň Problematika štandardu ISO 27001, vzťahy a súvislostí s BS 7799-2/2002
 • 3. deň Praktická aplikácia a implementácia ISO 27001 do reálneho podniku, príklady, ukážky a súvislostí s celkovou bezpečnosťou podniku
 • 4. deň Manažérske zručnosti, psychológia a komunikácia v nadväznosti na ISMS.
 • Základný legislatívny rámec, normy a predpisy, medzinárodné a lokálne požiadavky.
 • Záverečná skúška.

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky klient získa medzinárodný certifikát „ Manažér pre informačnú bezpečnosť“, ktorého platnosť je po troch rokoch predlžovaná na krátkom cielenom aktualizačnom seminári CIS.

Rozsah pracovných podkladov:

 • Bezpečnosť podniku, parciálne zložky bezpečnosti.
 • Bezpečnostná politika a stratégia. Úvod do informačnej bezpečnosti
 • Problematika ISO 27001, prehľad, komentáre a príklady
 • Korelácia medzi kapitolami skrípt a požiadavkami ISO 27001
 • Prehľad rozdielov a zmien v ISO 27001 voči BS 7799-2/2002
 • Zoznam najdôležitejších úloh manažéra ISMS vo vzťahu k ISO 27001
 • Základy psychológie a komunikácie pre manažérov ISMS
 • Prehľad právnych noriem SR vo vzťahu k ISMS

Cena:
650,-€ / 1 účastník

V cene je zahrnuté vystavenie certifikátu, občerstvenie behom prestávok a obeda. Ubytovanie a cestovné náklady nie sú zahrnuté v cene.

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk
Kurz je limitovaný max. počtom 15 účastníkov.

ISO/IEC 27001:2005 Interný auditor

Obsah a cieľ:
Kurz pre (interných) audítorov IS ( informacná bezpecnost ) je ideálnym doplnením vzdelania pre kvalifikovaných manažérov IS, pretože audítor IS môže sám vykonávat interné audity v spolocnosti a optimálne ju tak pripravit na výzvy globálnej spolocnosti alebo posudzovania napr. externými auditmi. Je „najvyššou inštanciou“ pre systém riadenia informacnej bezpecnosti vo firmách a organizáciách, posudzuje systém z hladiska jeho zhody s normou a legislatívnymi požiadavkami, odhaluje nedostatky a definuje potenciály zlepšovania. Jeho cinnost má priamy vplyv na schopnosti systému pred udelením alebo predlžením certifikátu.

Kurz je vedený skúseným lektormi a audítormi, ktorý behom kurzu odovzdávajú účastníkom kurzu svoje praktické skúsenosti s internými i certifikačnými auditmi SMIB. Vzhľadom k forme kurzu je možné po jeho absolvovaní a úspešnom zložení záverečnej skúšky získať uznávaný certifikát "Interný audítor SMIB" V súlade s internými pravidlami CIS má tento certifikát obmedzenú platnosť na 3 roky. Platnosť certifikátu je možné predĺžiť pomocou krátkeho aktualizačného seminára.

Obsah:

 • Požiadavky na vykonávanie auditov z pohľadu ISO 19011, interné audity SMIB - naplnenie požiadaviek normy ISO 27001, praktický príklad prípravy, vedenia a uzavretia interného auditu SMIB
 • Psychológia správania sa interného audítora, komunikačné schopnosti, etika audítora
 • Záverečná skúška

Na záver vzdelávacieho programu skladajú úcastníci záverecnú skúšku 1.úrovne, po jej úspešnom zložení získajú certifikát o úspešnom absolvovaní programu „interný audítor IS“, pri zložení skúšky 2. úrovne získa absolvent medzinárodne akreditovaný certifikát „audítor IS“. Platnost certifikátov je po troch rokoch predlžovaná pocas krátkeho cieleného aktualizacného seminára.

Doba trvania kurzu:
2 dni

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk
Kurz je limitovaný max. počtom 15 účastníkov.

Predpoklady pre úcast:
Platný certifikát manažéra IS, znalost terminológie informacných technológií

Cena otvoreného vzdelávacieho programu:
395,-€ bez DPH / osoba

V cene programu je zahrnuté 3 dnové školenie, študijné materiály, obcerstvenie (prestávka dopoludnia a prestávka popoludní s kávou), obed, skúška 1.úrovne + výstupný certifikát. Skúška 2. úrovne, vrátane medzinárodne akreditovaného certifikátu „audítor IS“ je za príplatok € 83,00. Cena nezahrna ubytovanie a dopravu.

ISO 31000 Manažérstvo rizika

Manažérstvo rizík je sprievodným postupom rozhodovania za podmienok neistôt a v súčasnosti sa stáva jedným z kľúčových postupov moderného riadenia procesov. Techniky manažérstva rizík sú nástrojmi reálneho manažérstva rizík, vybudovaného ako systém alebo súčasť systému manažérstva kvality

Ponúkame Vám kurzy založené na medzinárodne platných normách venujúcich sa oblasti manažérstva rizík z radu noriem ISO 3100.

ISO 31000:2009 – Systém manažérstva rizík

Obsah a cieľ:
Pozícia manažérstva rizík v integrovaných manažérskych systémoch. Politika manažérstva rizík a ohrození. Zdroje manažérstva rizík. Komunikácia rizík a dokumentácia rizík. Procesy manažérstva rizík. V rámci tohoto kurzu sa naučíte správne chápať integrovaný manažérsky systém kvality, ktorý odzrkadľuje reálne podmienky neistôt a rizík s tým spojených. Spravidla ide o pravdepodobnostný odhad vývoja neistých udalosti s neistým výsledkom, pri ktorých napriek tejto skutočnosti potrebujeme rozhodovať na základe faktov. Procesy spojené s takýmto rozhodovaním sú tesne spojené s manažérstvo kvality a bezpečnosti produkcie.

Obsah:

 • Vzťah ISO 9001 a ISO 31000
 • Obsah a štruktúra procesov MR
 • Identifikácia rizík
 • Analýza rizík
 • Hodnotenie rizík
 • Prekonávanie rizík
 • Plánovanie manažérstva rizík
 • Výber techník manažérstva rizík
 • Realizácia manažérstva rizík v IMS
 • Komunikácia rizík

Cieľová skupina:
Manažéri kvality, technici kvality, manažéri rizík, interní audítori spoločnosti, konštruktéri, technológovia, poradcovia, konatelia

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-31000-manazerstvo-rizika/iso-31000-system-manazerstva-rizik

ISO 31010:2009 – Techniky manažérstva rizík

Obsah a cieľ:
Manažérstvo rizík je sprievodným postupom rozhodovania za podmienok neistôt a v súčasnosti sa stáva jedným z kľúčových postupov moderného riadenia procesov. Techniky manažérstva rizík sú nástrojmi reálneho manažérstva rizík, vybudovaného ako systém alebo súčasť systému manažérstva kvality.

Kurz techník manažérstva rizík Vás naučí správne chápať všetky procesy poznačené istou mierou neistôt a napriek tejto skutočnosti poskytovať správne spracované a analyzované údaje z priebehu týchto procesov, pre účely rozhodovania na základe faktov, čo je jedna z ôsmych zásad systému manažérstva kvality podľa ISO 9000.

Obsah:

 • Základy manažérstva rizík
 • Význam a prínos techník MR
 • Techniky manažérstva rizík
 • HAZOP, HACCP, HRA, BIA
 • RCA, CBA, FTA, ETA, FMEA
 • Ďalšie, ako Ishikawa, Pareto, MC,...
 • Praktická aplikácia TMR
 • Praktické cvičenia TMR

Cieľová skupina:
Manažéri kvality, technici kvality, manažéri rizík, interní audítori spoločnosti, konštruktéri, technológovia, poradcovia, konatelia

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/iso-31000-manazerstvo-rizika/iso-31010-technik-manazerstva-rizik

FMEA - Analýza možných príčin a dôsledkov

Obsah a cieľ:
Behom tohoto kurzu Vás lektor zoznámi s používaním tejto metódy identifikácie a stanovenia závažnosti možných chýb. Informácie sú ďalej využité k prevedeniu vhodných opatrení k zamedzeniu vzniku tejto chyby. Je známe, že predchádzanie chybám je ekonomicky menej náročné, než ich odstraňovanie. Paretovo pravidlo platí i tu, i keď v trochu modifikovanej podobe: v predvýrobných etapách vzniká zhruba 80% príčin následných chýb (zostávajúcich 20% býva zapríčinené vlastnou výrobou a súvisiacimi činnosťami). Paradoxne je ale 80% chýb riešených až vo výrobných etapách. Organizácie, v ktorých v „rozumnom“ rozsahu sledujú náklady na kvalitu (a v automobilovom priemysle je to požiadavka noriem) sa o tomto už presvedčili.

Použitím tejto metódy je možné zabrániť, poprípade zmierniť rizika, ktoré vznikajú pri:

 • budovaní systému riadenia
 • vývoji výrobku a jeho konštrukcii
 • v technológii pri vývoji procesu
 • pri samotnej výrobe

Zmysel metodiky FMEA spočíva v špecifikácií všetkých možných chýb vzhľadom ku:

 • významu chyby
 • pravdepodobnosti vzniku chyby
 • odhaleniu chyby

Obsah:

 • Základné druhy FMEA a ich účel
 • Základné definície používané vo FMEA
 • Postup pri prevádzaní FMEA návrhu
 • Kritéria pre klasifikáciu závažnosti
 • Dokumentovanie výsledkov
 • Doporučované následne opatrenie
 • Postup pri prevádzaní FMEA procesu
 • Kritéria pre klasifikáciu závažnosti
 • Dokumentovanie výsledkov
 • Doporučované následne opatrenia
 • Aktualizácie FMEA

Cieľová skupina:
Pracovníci poverení systémom riadenia kvality, zodpovední pracovníci skušobných a kontrolných útvarov, koordinátori vývoja, pracovníci technickej prípravy výroby, organizátori, zástupcovia organizácií, ktoré sa chcú stáť dodávateľmi v automobilovom priemyslu a implementovať požiadavky normy ISO/TS 16949:2009.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/fmea-analyza-moznych-pricin-a-dosledkov

APQP Moderné plánovanie kvality výrobku

Obsah a cieľ:
Pri tomto kurze budete zoznámení so základmi používania štruktúrovanej metódy definovania a ustanovenia krokov nevyhnutných k tomu, aby produkt plne uspokojil zákazníka. Jedná sa o metódu, ktorej aplikácia je nevyhnutným predpokladom pre dodávateľov v oblasti automobilového priemyslu. V žiadnom prípade to však neznamená, že nemôže byť použitá i v ostatných oblastiach podnikania. Celá skupina metód a nástrojov, ktoré sú v súčastnej dobe bežne používané v systémoch kvality podľa ISO 9000 majú svoje korene (alebo našli najširšie uplatnenie) práve v automobilovom priemysle. Pridaná hodnota tejto metódy smeruje do oblastí:

 • riadenia zdrojov k uspokojeniu zákazníka
 • podporovanie včasnej identifikácie požadovaných zmien
 • predchádzanie pozdnejším zmenám
 • poskytnutie kvalitného produktu včas pri najnižších nákladoch

Schopní používať túto metódu k zaisteniu efektívnej komunikácie medzi jednotlivými účastníkmi tohoto procesu. S touto metódou sú úzko spojené ďalšie nástroje, ktoré sú používané pre definovanie, dokumentovanie a rozpracovanie požiadaviek a očakávaní zákazníkov, ako i pre ich praktické naplnenie (QFD, PPAP, FMEA, SPC, MSA apod.).

Obsah:

 • Organizačné zaistenie metódy
 • Harmonogram plánovania kvality
 • Preskúmanie požiadaviek a prehlásenie o vyrobiteľnosti
 • Definovanie zvláštnych znakov produktu
 • Jednotlivé etapy harmonogramu (koncepcia, prototyp, prvé kusy …), vstupy a výstupy týchto etáp
 • Náväznosť ďalších nástrojov pri realizácií jednotlivých etáp
 • Dotazníky pre dokumentovanie priebehu a výsledku jednotlivých etáp plánovania
 • Dokumentácia pre sériovú výrobu
 • Zostavenie plánu regulácie

Cieľová skupina:
Pracovníci poverení systémom riadenia kvality, zodpovední pracovníci skušobných a kontrolných útvarov, koordinátori vývoja, pracovníci technickej prípravy výroby, organizátori, zástupcovia organizácií, ktoré sa chcú stať dodávateľmi v automobilovom priemysle a implementovať požiadavky normy ISO/TS 16949:2009.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: www.global-education.sk/kurzy-iso/apqp-moderne-planovanie-kvality-vyrobku

PPAP - Proces schvaľovania dielov k výrobe

Obsah a cieľ:
Lektori našej poradenskej organizácie Vás v priebehu tohoto kurzu zoznámia s jednotnými požiadavkami výrobcov automobilov z tzv. „americkej silnej trojky“ (Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company a General Motors Corporation) na svojich dodávateľov pri schvaľovaní dielov k výrobe. Tieto generické požiadavky sa tykajú i výrobných a volne uložených (objemových) materiálov. Účelom PPAP je zaistiť, aby všetky požiadavky technických špecifikácií a výkresov zákazníka boli dodávateľmi riadne pochopené, a že proces dodávateľa bude schopný vyrábať výrobky tak, aby splňovali tieto požiadavky pre zahájenie sériovej výroby pri potvrdených objemoch a termínoch.

Budete schopní v rámci predvýrobných etáp zaistiť prevádzanie a dokumentovanie takých činností, bez ktorých vám zákazník neschváli zahájenie sériovej výroby. Dozviete sa, ktoré dokumenty je nutné predkladať ku schváleniu a ktoré musia byť zákazníkovi k dispozícií vo vašej organizácii.

Obsah:

 • Terminológia a pojmy
 • Jednotlivé dokumenty, používané pri PPAP
 • Prehľad a účel ďalších metód, používaných v predvýrobných etapách (QFD, FMEA, APQP, SPC, MSA)
 • Požiadavky na oznamovanie a predkladanie zákazníkovi
 • Predkladanie zákazníkovi – úrovne preukazovania
 • Situácie, kedy predkladanie nie je požadované
 • Štatút PPAP
 • Zvláštne znaky

Cieľová skupina:
Pracovníci poverení systémom riadenia kvality, zodpovední pracovníci skušobných a kontrolných útvarov, technológovia, pracovníci technickej prípravy výroby, zástupcovia organizácií, ktoré sa chcú stať dodávateľmi v automobilovom priemysle a implementovať požiadavky normy ISO/TS 16949:2009.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/ppap-proces-schvalovania-dielov-k-vyrobe

Štatistická regulácia procesu - SPC

Obsah a cieľ:
Pre úspešnosť v súčastnom turbulentnom prostredí musí každá organizácia venovať maximálnu pozornosť neustálemu zlepšovaniu ako produktov, tak aj procesov. Bez dôkladného poznania príčin premenlivosti sa mnoho úprimne myslených opatrení ku zlepšeniu míňajú účinkom. Samozrejmou snahou každého výrobcu je maximálne zníženie nákladov na kvalitu, či skôr nákladov na nekvalitu. A výsledkom štatistickej regulácie procesu je udržovanie definovaných parametrov procesu (produktu) v stanovených toleranciách (medzi hornou a dolnou medzou zásahu). Tieto tolerancie sú užšie, než tolerancie, pri prekročení ktorých už hovoríme o nezhode. Proces teda regulujeme v medziach a prostriedkoch, ktoré predchádzajú vzniku nezhody. Pri využití informácií z tohoto kurzu budete schopní identifikovať možnosti aplikácie vhodných metód štatistickej regulácie procesov, overiť podmienky pre ich používanie a zaviesť ich do praxe.

Aby bola zaistená správna regulácia, musí byť prevádzané správne i meranie. Do tejto oblasti smeruje ďalšia časť tohoto kurzu – použitím základných metód zisťovania spôsobilosti systémov merania (MSA).

Obsah:

 • Terminológia a pojmy
 • Princípy regulácie procesu
 • Štatistická stabilita – náhodné (obecné) a zvláštne príčiny nestability
 • Gaussovo rozdelenie
 • Spôsobilosť procesu
 • Regulačné diagramy pri kontrole meraním, výpočet tolerančných medzí
 • Regulačné diagramy pri kontrole zrovnávaním, výpočet tolerančných medzí
 • Analýza systémov merania

Cieľová skupina:
Pracovníci poverení systémom riadenia kvality, zodpovední pracovníci skušobných a kontrolných útvarov, technológovia, pracovníci technickej prípravy výroby, audítori, zástupcovia organizácií, ktoré sa chcú stať dodávateľmi v automobilovom priemysle a implementovať požiadavky normy ISO/TS 16949:2009.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/statisticka-regulacia-procesu-spc

Lean Six Sigma

Obsah a cieľ:
LEAN SIX SIGMA je metóda zlepšovania produktivity, výkonnosti a kvality poskytovaných výrobkov a služieb. Je to metodológia, ktorej cieľom je riadiť odchýlky v procesoch, na základe ktorých vznikajú nedostatky v poskytovaných produktoch a službách. Jej uplatnenie predstavuje prísnu, sústredenú a vysoko efektívnu realizáciu osvedčených princípov a metód manažérstva kvality. V rámci nášho kurzu Vás detailne oboznámime s postupom realizácie a zavádzania tejto metódy.

Obsah:

 • princípy a požiadavky realizácie projektu LEAN SIX SIGMA
 • podmienky realizácie projektu zlepšenia
 • Six – Sigma metódy/nástroje
 • realizácia a zavádzanie Six - Sigma
 • prínosy metódy Six - Sigma
 • zlepšenie kvality výrobkov a služieb
 • zvyšovanie výťažnosti procesov

Cieľová skupina:
Vrcholový manažment, ktorého úlohou je oboznámenie sa s programom a získanie podpory najvyšších predstaviteľov spoločnosti pre uplatňovanie programu LEAN SIX SIGMA a predovšetkým strednému manažmentu a technickým pracovníkom firmy, ktorý sú priamo zapojení do LEAN SIX SIGMA projektu.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/lean-six-sigma

Praktická metrológia dĺžok a rovinných uhlov

Obsah a cieľ:
Dĺžka a rovinný uhol sú v strojárstve kľúčovými veličinami metrológie. Presné meranie dĺžky a rovinného uhla umožňuje vo výrobnom procese merať súradnicovo, či už v rovine alebo v priestore. Niektoré merania si vyskúšate pri praktickom meraní v laboratóriu. Podrobne vysvetlíme vplyv teploty na meranie. Naučíte sa ako vypočítať správnu skutočnú (pravú) hodnotu platnú pri teplote 20°C z nameraných hodnôt pri teplotách podstatne odlišných. Zoznámite sa s jednoduchými meraniami využívajúcimi rôzne zdroje svetla.

Obsah:

 • Tolerancie a uloženia.
 • Abbého princíp
 • Odchýlky tvaru a polohy.
 • Normy a technické dokumenty pre metrológiu dĺžok.
 • Platná metrologická legislatíva.
 • Praktické merania na posuvných meradlách, mikrometroch, dutinomeroch, výškomeroch a odchýlkomeroch.
 • Spracovanie nameraných hodnôt.
 • Kalibrácia meradiel, základné definície a pojmy, technické predpisy metrologické, kalibračné postupy, kalibračné certifikáty, neistoty meraní.
 • Schémy nadväznosti meradiel dĺžok a rovinného uhla.
 • Analýza metrologických systémov (MSA)
 • Metrológia v systémoch manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009

Cieľová skupina:
Pracovníci metrológie dĺžok, pracovníci vstupných, výstupných a medzioperačných kontrol, pracovníci útvarov riadenia kvality vo firmách a podnikoch, ktorých trápi problém metrológie, čerství adepti budúcnosti – pracovníci nanotechnológii, ktorí chcú so cťou obstáť v odborných sporoch aj na medzinárodnej úrovni, v Európskom aj celosvetovom výrobnom priestore.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/metrologia