IDEEX - Naša priorita je kvalita

Odborný garant

Dr. h. c. doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc., m. prof.

Dr. h. c. doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc., m. prof.

Odborným garantom všetkých služieb spoločnosti IDEEX Plus s.r.o je vysokoškolský pedagóg, prorektor, audítor integrovaných manažérskych systémov a konateľ IDEEX Plus s.r.o.

Vzdelanie

 • 1962-66 SPŠSj Snina,
 • 1966-72 Technická univerzita v Košiciach, SjF, odbor konštruktér,
 • 1976-79 Postgraduál, od 1985 CSc. v odbore plánovanie a riadenie, špecializácia riadenie kvality, ČVUT Praha,
 • 1992 Ashridge Management College,
 • od 2002 docent v odbore kvalita a bezpečnosť technických systémov;

Prax

 • 1972-86 Strojárne Bardejov, manažér kvality,
 • 1986-90 ZŤS Košice, vedúci manažér kvality,
 • 1990-96 generálny riaditeľ ZŤS Košice,
 • 1991-1994 člen Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach,
 • 1992 transformácia ZŤS Košice na na VSS a .s. Košice, Generálny riaditeľ VSS.
 • 1996 zakladateľ, majiteľ a konateľ spoločnosti IDEEX - Kalibračné laboratórium, s.r.o. a spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o. Košice v oblasti poradenstva v integrovaných manažérskych systémoch, od 2003 audítor integrovaných manažérskych systémov,
 • od 2005 vedúci audítor integrovaných manažérskych systémov certifikačnej spoločnosti Quality Austria Viedeň,
 • 1999-2006 TU Košice SjF, vysokoškolský pedagóg, od 2002 docent, od 2006 VŠBM Košice,
 • od 2007 prorektor pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy VŠBM Košice,
 • od 2008 mimoriadny profesor VŠBM Košice, pedagóg ekonomických a manažérskych predmetov,
 • od 2012 Doctor honoris causa, Ocenenie bolo udelené za dlhoročný prínos pri rozvoji školy vrátane implementácie systému riadenia kvality a jeho certifikácie na pôde VŠBM v Košiciach.

Oblasti odborného záujmu

Inžinierstvo kvality a projektovanie manažérskych systémov, projekty SIX SIGMA, audit podľa medzinárodných štandardov: ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, aplikácia štatistických metód v manažérskych systémoch, bezpečnosť podniku a podnikania;

Ďalšie aktivity

Autor monografie, spoluautor monografie, autor a spoluautor 3 VŠ učebníc, viac ako 50 pôv. vedeckých a odborných príspevkov v časopisoch a zborníkoch aj v zahraničí, recenzent 5 odborných knižných publikácií z oblasti manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, riešiteľ a spoluriešiteľ 5 výskumných vedeckých projektov a viacerých implementačných projektov vo veľkých podnikoch, citácie doma aj v zahraničí;

Ocenenia a členstvá

Viacero ocenení a plakiet, pamätných medailí za rozvoj vysokoškolského vzdelávania a spoluprácu; S.: VR VŠBM Košice, RR časopisu Vysokej školy Európskych stúdií v Českých Budějoviach, Odborová komisia pre obhajoby dizertačných prác STU Trnava, komisia pre obhajoby doktorandského štúdia v odbore inžinierstva kvality a v odbore ochrana osôb a majetku, člen tímu medzinárodných audítorov Quality Austria pre manažérske systémy, komisie pre obhajoby štát. záverečných skúšok na 5 univerzitách;

Osobné záľuby

Literatúra, história, rekreačný beh;

Jazyky

nemecky, anglicky,rusky;