IDEEX - Naša priorita je kvalita

Slovník pojmov

V tejto sekcii ponúkame našim existujúcim ale aj potenciálnym zákaznikom základne informácie z oblasti v ktorých ponúkame svoje sluzby a o nástrojoch a metódach ktoré využívame.

Kalibrácia meradiel je súbor úkonov, ktorými sa za špecifikovaných podmienok stanovuje vzťah medzi hodnotami veličín, ktoré sú indikované meradlom alebo meracím prístrojom alebo hodnotami reprezentovanými stelesnenou mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi.

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Sèvres vo Francúzsku. Na Slovensku je to Slovenský metrologický ústav. Jednotky, ktoré je možné na Slovensku používať, vrátane jednotiek SI, sú definované Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách.

Slovník pojmov
Zákon č. 157/2018 Z. z.Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 198/2020 Z. z., 58/2022 Z. z.)

Vybrané § zo zákona:   https://www.epi.sk/zz/2018-157#f4895019

§ 7

Zákonné meracie jednotky

Zákonnou meracou jednotkou podľa tohto zákona je

a) základná jednotka sústavy meracích jednotiek (ďalej len „základná jednotka“):

1. meter ako meracia jednotka dĺžky, ktorej symbolom je m,

2. kilogram ako meracia jednotka hmotnosti, ktorej symbolom je kg,

3. sekunda ako meracia jednotka času, ktorej symbolom je s,

4. ampér ako meracia jednotka elektrického prúdu, ktorej symbolom je A,

5. kelvin ako meracia jednotka termodynamickej teploty, ktorej symbolom je K,

6. mól ako meracia jednotka látkového množstva, ktorej symbolom je mol,

7. kandela ako meracia jednotka svietivosti, ktorej symbolom je cd,

b) odvodená jednotka od základnej jednotky,

c) násobok základnej jednotky a násobok odvodenej jednotky od základnej jednotky,

d) iná povolená jednotka, ako je uvedená v písmenách a) až c) a

e) zložená jednotka.

§ 8

Skupiny meradiel

(1) Meradlá sa na účely tohto zákona zaraďujú do skupín:

a) národné etalóny a ostatné etalóny,

b) certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,

c) určené meradlá a povinne kalibrované meradlá,

d) ostatné meradlá.

(2) Ostatné meradlo je meradlo, ktoré nie je národným etalónom, ostatným etalónom, certifikovaným referenčným materiálom, ostatným referenčným materiálom, určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom.

§ 11

Určené meradlo

(1) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

a) pri meraní, ktoré súvisí s platbami,

b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,

c) pri príprave spotrebiteľského balenia,

d) v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo

e) pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie

a) v obchodných vzťahoch,

b) na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo

c) na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných platieb.

(3) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať.

(4) Pri používaní určeného meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 je hodnotou meranej veličiny hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.

§ 17

Používanie povinne kalibrovaného meradla

(1) Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná

a) používať povinne kalibrované meradlo, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov16) a nevykonáva sa určeným meradlom,

b) udržiavať povinne kalibrované meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek,

c) predkladať alebo sprístupniť povinne kalibrované meradlo na kalibráciu v intervale určenom používateľom povinne kalibrovaného meradla na príslušný účel merania, ak nie je ustanovený iný interval kalibrácie podľa osobitného predpisu,16)

d) viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania, intervalu kalibrácie a každý dátum jeho kalibrácie a

e) uchovávať doklad o kalibrácii.

(2) Používané povinne kalibrované meradlo musí

a) vyhovovať na príslušný účel merania svojimi technickými charakteristikami a metrologickými charakteristikami a

b) byť kalibrované v meracom rozsahu vhodnom na príslušný účel merania.

(3) Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonáva ústav, alebo akreditované kalibračné laboratórium okrem kalibrácie podľa odseku 4 alebo odseku 5.

(4) Kalibrácia povinne kalibrovaného meradla používaného pri technickej kontrole alebo emisnej kontrole sa vykonáva spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.17)

(5) Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla používaného pri kontrole ovzdušia18) vykonáva oprávnená osoba podľa osobitného predpisu.19)

(6) Výnimočne so schválením úradu môže kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonať kalibračné laboratórium, ktoré má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu na národný etalón alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery, ak vykonanie kalibrácie je neodkladné pre zabezpečenie merania podľa odseku 1 písm. a) a pre oblasť kalibrácie nie je akreditované kalibračné laboratórium alebo ústav takúto kalibráciu nevykonáva.

(7) Osoba, ktorá vykonala kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vydá doklad o kalibrácii.

16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

17) Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18) Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

19) § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.