IDEEX - Naša priorita je kvalita

Novinky

Manažérstvo bezpečnosti podniku

ABSTRAKT

Základná orientácia vrcholového manažmentu podniku týkajúca sa komplexnej bezpečnosti podniku musí byť určovaná jeho bezpečnostnou politikou. Na báze manažérstva rizík má reagovať na vzniknuté nežiaduce javy definovanej bezpečnosti a predchádzať im až po prijateľnú mieru rizík. Takáto realizácia bezpečnostnej politiky sa má uskutočňovať metódami a nástrojmi ochrany podopretými právnym a legislatívnym rámcom, zakotveným v bezpečnostnej dokumentácii. Vonkajšia a vnútorná ochrana bezpečnosti sa týka fyzickej ochrany osôb a majetku, ochrany všetkých hmotných i nehmotných aktív podniku, ochrany jeho infraštruktúry a environmentu, ako aj o osobných a administratívnych údajov, ktoré má podnik v správe. Obraz komplexnej bezpečnosti podniku má uzatvárať aj bezpečnosť produktov, ktoré podnik produkuje. Reálna bezpečnosť podniku a stupeň jej komplexnosti však závisia od bezpečnostnej politiky a najmä finančných možností podniku.

Autor: Prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc.

Celé znenie článku (pdf)

 

Zoznam noviniek